|  Inloggen
Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN van KLIMAATSPECIALIST B.V., gevestigd te Nijkerk.

Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen KLIMAATSPECIALIST B.V., hierna te noemen Klimaatspecialist, en een wederpartij waarop Klimaatspecialist deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2 - Offertes De door Klimaatspecialist gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De overeenkomst tussen Klimaatspecialist en de wederpartij komt tot stand indien en zodra Klimaatspecialist de aanvaarding van haar offerte door de wederpartij schriftelijk bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 - Levering en inbedrijfstelling
1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering franco ter plaatse waar de wederpartij is gevestigd. Voor rekening en risico van wederpartij is de aflading van het gekochte van het transportmiddel.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
3. Indien is overeengekomen dat Klimaatspecialist voor inbedrijfstelling zorg draagt dient de wederpartij de daarvoor benodigde voorbereidende handelingen te verrichten en de benodigde informatie te verstrekken.

Artikel 4 - Levertijd Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 - Deelleveringen Het is Klimaatspecialist toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is Klimaatspecialist bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien is overeengekomen dat Klimaatspecialist de inbedrijfstelling verzorgt, wordt die inbedrijfstelling afzonderlijk gefactureerd.

Artikel 6 - Monsters, modellen en voorbeelden Indien door Klimaatspecialist een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 7 - Wijzigingen in de te leveren zaken Klimaatspecialist is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 8 - Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van Klimaatspecialist op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Klimaatspecialist omstandigheden ter kennis komen die Klimaatspecialist goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Klimaatspecialist de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Klimaatspecialist bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Klimaatspecialist schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Klimaatspecialist zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Klimaatspecialist bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 - Garantie
1. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de wederpartij recht op herstel van de zaak. Klimaatspecialist kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
2. Voor schade, ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde, is Klimaatspecialist tot ten hoogste driemaal de factuurwaarde van het geleverde, met een maximum van een bedrag van e 2.275,= schadevergoeding verschuldigd.
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling of een onjuiste toepassing van het geleverde.
4. Indien door Klimaatspecialist geleverde apparatuur wordt geïnstalleerd als onderdeel van een groter geheel is het risico van functioneren van de geleverde apparatuur en van dat groter geheeI voor de wederpartij.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
1. De door Klimaatspecialist geleverde zaken blijven het eigendom van Klimaatspecialist totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle, met Klimaatspecialist gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: - de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf; - de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Klimaatspecialist verrichte of te verrichten diensten: - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van een of meer koopovereenkomsten.
2. Door Klimaatspecialist afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Klimaatspecialist gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden Is de wederpartij verpllcht Klimaatspecialist zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. De wederpartlj verplicht zich op eerste verzoek van Klimaatspecialist - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; - alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Klimaatspecialist op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; - de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Klimaatspecialist geleverde zaken te verpanden aan Klimaatspecialist op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Klimaatspecialist; - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Klimaatspecialist ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 11 - Gebreken; klachttermijnen
1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering c.q. wanneer Klimaatspecialist krachtens de gesloten overeenkomst de in gebruikstelling verzorgt bij die ingebruikstelling - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: - of de juiste zaken zijn geleverd; - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene; - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze onmiddellijk na aflevering schriftelijk aan Klimaatspecialist te melden.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen een week na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee maanden na aflevering schriftelijk aan Klimaatspecialist te melden.
4. De wederpartij is verplicht Klimaatspecialist de gelegenheid te geven om de gegrondheid van de klacht over de gekochte zaken na te gaan. Hij zal Klimaatspecialist de gelegenheid geven de zaken waarover werd geklaagd te onderzoeken en deze zonodig voor onderzoek mee te nemen. De wederpartij zal medewerking verlenen aan een zodanig onderzoek. De wederpartij zal niets doen waardoor het vaststellen van de gegrondheid van de klacht wordt bemoeilijkt. Klimaatspecialist is verplicht het onderzoek op de minst bezwarende wijze te verrichten. Alle redelijke kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij indien de klacht ongegrond blijkt.
5. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Artikel 12 - Prijsverhoging
1. Indien Klimaatspecialist met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt is Klimaatspecialist niettemin gerechtigd tot verhoging van die prijs. Klimaatspecialist mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13 - Betaling
1. Betaling dient te geschieden 50% bij opdrachtbevestiging door Klimaatspecialist en 50% 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van KLIMAATSPECIALIST B.V. te Nijkerk. Ingeval Klimaatspecialist in opdracht van de wederpartij diensten verricht dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 30 dagen na de opdrachtbevestiging c.q. de factuurdatum is de wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente + 2%.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Nog niet voltooide levering of nog niet plaats gevonden hebbende inbedrijfstelling geeft de wederpartij geen grond tot opschorting van zijn betalingsverplichting.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14 - Incassokosten
1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij, in ieder geval is de wederpartij verschuldigd een vergoeding overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten laatst opgestelde incassotarief. Indien Klimaatspecialist aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De wederpartij is jegens Klimaatspecialist de door Klimaatspecialist gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties. Dit geldt alleen indien Klimaatspecialist en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid
Klimaatspecialist is jegens de wederpartij uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 van deze voorwaarden.
2. Klimaatspecialist is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Klimaatspecialist of haar leidinggevende ondergeschikten.
Overigens is de aansprakelijkheid van Klimaatspecialist beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering voorzover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.

Artikel 16 - Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Klimaatspecialist zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Klimaatspecialist, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Klimaatspecialist, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrenging van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Klimaatspecialist afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Klimaatspecialist heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Klimaatspecialist haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Klimaatspecialist opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Klimaatspecialist niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Klimaatspecialist bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. Ieverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 - Geschilbeslechting In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen wederpartij en Klimaatspecialist, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Utrecht. Klimaatspecialist blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 18 - Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Klimaatspecialist en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 - Wijziging van de voorwaarden Klimaatspecialist is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Klimaatspecialist zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.